Zváranie plameňom je jedným z najstarších spôsobov zvárania. Cieľom procesu je vytvoriť nerozoberateľný spoj s takými istými chemickými a mechanickými vlastnosťami, aké má materiál, ktorý sa zvára.

Pri zváraní plameňom sa toto teplo získava spaľovaním horľavého plynu s použitím plynu, ktorý podporuje horenie. V prevažnej väčšine je horľavým plynom acetylén a horenie podporujúci plyn býva kyslík. Pri spaľovaní acetylénu v kombinácii s kyslíkom sa dosahuje teplota až 3200 °C, čo postačuje na roztavenie mnohých kovových materiálov.

Pri zváraní plameňom sa ako horľavý plyn zatiaľ skoro výlučne používa acetylén, pretože jeho spaľovaním sa dosahuje najvyššia teplota plameňa.

Výhody:

  • operatívnosť (proces nevyžaduje zdroj elektrického prúdu)
  • technológia vhodná pre opravárenskú činnosť
  • vhodnosť technologického využitia pre tvrdé spájkovanie a rezanie
  • dostupnosť

Nevýhody:

  • vysoký tepelný príkon, t.j. širšie teplom ovplyvnená oblasť základného materiálu /TOO/
  • dlhšie časy zvárania
  • väčšia náchylnosť k tvorbe chýb ako napr. studený spoj